Kişisel Verilerin Korunması Politikası

Randxy.com (Randxy) olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK")'na uygun olarak işlenmekte ve muhafaza edilmektedir.

Veri sorumlusu sıfatıyla bilgilendirme

Aşağıda detaylı kurumsal bilgileri yayınlanan Randxy olarak, 6698 sayılı KVKK uyarınca ve Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz bu sayfada açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK'da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel Verilerinizin Ne Şekilde İşlenebileceği

6698 sayılı KVKK uyarınca, Randxy ile paylaştığınız kişisel verileriniz, tamamen veya kısmen, otomatik olarak veyahut herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilerek, kaydedilerek, depolanarak, değiştirilerek, yeniden düzenlenerek, kısacası veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işleme konu olarak tarafımızdan işlenebilecektir. KVKK kapsamında veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem "kişisel verilerin işlenmesi" olarak kabul edilmektedir.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları Ve Hukuki Sebepleri

Paylaştığınız kişisel veriler;

• Müşterilerimize verdiğimiz hizmetlerin gereklerini, sözleşmenin ve teknolojinin gereklerine uygun şekilde yapabilmek, sunulan ürün ve hizmetlerimizi geliştirebilmek için; • 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile bu düzenlemelere dayanak yapılarak hazırlanan 26.08.2015 tarihli 29457 sayılı RG'de yayınlanan Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik, 27.11.2014 tarihli ve 29188 sayılı RG'de yayınlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ve diğer ilgili mevzuat kapsamında işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek için; • Bankacılık ve Elektronik Ödeme alanında zorunlu olan ödeme sistemleri, elektronik sözleşme veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat gereği ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak için; • Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda ve hukuki uyuşmazlıklarda, talep halinde ve mevzuat gereği savcılıklara, mahkemelere ve ilgili kamu görevlilerine bilgi verebilmek için; • Üyelerimize geniş kapsamda çeşitli imkanlar sunabilmek veya bu imkanları sunabilecek kişi veya kurumlarla yasal çerçevede paylaşabilmek için;

6698 sayılı KVKK ve ilgili ikincil düzenlemelere uygun olarak işlenecektir.

Kişisel Verilerinizin Aktarılabileceği Üçüncü Kişi Veya Kuruluşlar Hakkında Bilgilendirme

Yukarıda belirtilen amaçlarla, Randxy ile paylaştığınız kişisel verilerinizin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; ana hissedarlarımız, hissedarlarımız, doğrudan veya dolaylı yurt içi / yurt dışı iştiraklerimiz; başta Randxy altyapısını kullanan Üye firmalar ve bunlarla sınırlı olmamak üzere sunulan hizmet ile ilgili kişi ve kuruluşlar olmak üzere, faaliyetlerimizi yürütmek üzere ve/veya Veri İşleyen sıfatı ile hizmet aldığımız, iş birliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı kuruluşlar ve diğer 3. kişiler ve kuruluşlardır.

Kişisel Verilerinizin Toplanma Şekli

Kişisel verileriniz,

• Randxy internet sitesi ve mobil uygulamalarındaki formlar ile ad, soyad, TC kimlik numarası, baro sicil numarası, adres, telefon, iş veya özel e-posta adresi gibi bilgiler ile; kullanıcı adı ve şifresi kullanılarak giriş yapılan sayfalardaki tercihleri, gerçekleştirilen işlemlerin IP kayıtları, tarayıcı tarafından toplanan çerez verileri ile gezinme süre ve detaylarını içeren veriler, konum verileri şeklinde; • Konferanslar ve eğitim, danışmalık hizmetlerimiz, satış ve pazarlama departmanı çalışanlarımız, acentelerimiz, bâyilerimiz, kağıt üzerindeki formlar, kartvizitler, dijital pazarlama ve çağrı merkezi gibi kanallarımız aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamdan; • Randxy ile ticari ilişki kurmak, iş başvurusu yapmak, teklif vermek gibi amaçlarla, kartvizit, özgeçmiş (cv), teklif vermek ve sair yollarla kişisel verilerini paylaşan kişilerden alınan, fiziki veya sanal bir ortamda, yüz yüze ya da mesafeli, sözlü veya yazılı ya da elektronik ortamdan; • Ayrıca farklı kanallardan dolaylı yoldan elde edilen, web sitesi, blog, yarışma, anket, oyun, kampanya ve benzeri amaçlı kullanılan (mikro) web sitelerinden ve sosyal medyadan elde edilen veriler, e-bülten okuma veya tıklama hareketleri, kamuya açık veri tabanlarının sunduğu veriler, sosyal medya platformları (Facebook, Twitter, Google, Instagram, Snapchat vs) gibi sosyal paylaşım sitelerinden paylaşıma açık profil ve verilerden;

işlenebilmekte ve toplanabilmektedir.

KVKK Yürürlüğe Girmeden Önce Elde Edilen Kişisel Verileriniz

KVKK'nun yürürlük tarihi olan 7 Nisan 2016 tarihinden önce, üyelik, elektronik ileti izni, ürün / hizmet satın alma ve diğer şekillerde hukuka uygun olarak elde edilmiş olan kişisel verileriniz de bu belgede düzenlenen şart ve koşullara uygun olarak işlenmekte ve muhafaza edilmektedir.

Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Türkiye'de işlenerek veya Türkiye dışında işlenip muhafaza edilmek üzere, yukarıda sayılan yöntemlerden herhangi birisi ile toplanmış kişisel verileriniz KVKK kapsamında kalmak kaydıyla ve sözleşme amaçlarına uygun olarak yurtdışında bulunan (Kişisel Veriler Kurulu tarafından akredite edilen ve kişisel verilerin korunması hususunda yeterli korumanın bulunduğu ülkelere) hizmet aracılarına da aktarılabilecektir.

Kişisel Verileriniz;

Ürün ve hizmetlerin sunulması ve tanıtılması için işbirliği yapılan ve/veya hizmet alınan iş ortaklarımız, tedarikçi firmalar ile bankalar, finans kuruluşları, TBB Risk Merkezi ve sair gerçek veya tüzel kişilere,

Acil yardım çağrısı halinde konumunuzu tespit edecek olan yetkili mercilere,

Avukatlar, denetçiler, danışmanlar ve hizmet alınan diğer üçüncü kişilere,

Tarafınızca yetki verilmiş olan vekil ve temsilcilerinize,

Düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile mahkeme ve icra müdürlükleri gibi sair resmi kurumlara, kişisel verilerinizi talep etmeye yetkili olan diğer kamu kurum veya kuruluşlarına,

Randxy ile ticari ilişki içinde bulunan ve telefon numaranıza sahip tüzel kişilere,

Mobil hatlarınız üzerinden yaptığınız bankacılık ve finans benzeri işlemleriniz sırasında işlem ve bilgi güvenliğinizin sağlanması ve kimlik doğrulama amacıyla sim kart değişikliği, mobil internete bağlı olduğunuz telefon numarası gibi bilgiler, banka ve finans benzeri kuruluşlara,

Randxy'de onaylı hesapı olmanız halinde telefon numaranız, size kritik bilgilendirme yapmaları ve tanıtım, pazarlama vb. amaçlarla ulaşabilmeleri için çeşitli bilgilerinize sahip olan finans kuruluşları, telekomünikasyon kuruluşları, avukatlık büroları, belediyeler ve benzeri tüzel kişilere.

Kişisel Verilerin Saklanması Ve Korunması

Randxy, kişisel verilerinizin barındığı sistemleri ve veri tabanlarını, KVKK'nun 12. Maddesi gereği kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemekle, yetkisiz kişilerin erişimlerini engellemekle; muhafazalarını sağlamak amacıyla hash, şifreleme, işlem kaydı, erişim yönetimi gibi yazılımsal tedbirleri ve fiziksel güvenlik önlemleri almakla mükelleftir. Kişisel verilerin yasal olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesinin öğrenilmesi halinde durum derhal, yasal düzenlemeye uygun ve yazılı olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulu'na bildirilecektir.

Kişisel Verilerin Güncel Ve Doğru Tutulması

KVKK'nun 4. maddesi uyarınca Randxy'in kişisel verilerinizi doğru ve güncel olarak tutma yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu kapsamda Randxy'İn yürürlükteki mevzuattan doğan yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için Müşterilerimizin doğru ve güncel verilerini paylaşması veya web sitesi / mobil uygulama üzerinden güncellemesi gerekmektedir.

6698 Sayılı Kvkk Uyarınca Kişisel Veri Sahibinin Hakları

6698 sayılı KVKK 11.maddesi 07 Ekim 2016 tarihinde yürürlüğe girmiş olup ilgili madde gereğince, Kişisel Veri Sahibi'nin bu tarihten sonraki hakları aşağıdaki gibidir:

1. Kişisel Veri Sahibi, Randxy' e (veri sorumlusu) başvurarak kendisiyle ilgili;
2. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
3. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
4. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
5. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
6. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
7. KVKK'nun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
8. Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi, yok edilmesi halinde bu işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere de bildirilmesini isteme,
9. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
10. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

İletişim ve Başvuru Yöntemi

Randxy , KVKK kapsamında Veri Sorumlusu'dur.

Randxy tarafından atanacak Veri Sorumlusu Temsilcisi, yasal altyapı sağlandığında Veri Sorumluları Sicilinde ve bu belgenin bulunduğu internet adresinde ilan edilecektir.

Kişisel Veri Sahipleri, sorularını, görüşlerini veya taleplerini aşağıdaki iletişim kanallarından herhangi birisine yöneltebilir:

E.posta: info@Randxy.com

Randxy, iletilen taleplere, gerekçeli olmak ve 30 gün içinde cevap vermek kaydıyla olumlu/olumsuz yanıtını, yazılı veya dijital ortamdan verebilir. Taleplere ilişkin gerekli işlemlerin ücretsiz olması esastır. Ancak işlemlerin bir maliyet gerektirmesi halinde, Randxy, ücret talebinde bulunma hakkını saklı tutar. Bu ücretler, Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından, Kişisel Verilerin korunması Kanunu'nun 13. maddesine göre belirlenen tarife üzerinden belirlenir.

Web sayfamızda, uygulamalarımızda ve diğer sair kanallarımızda kişisel verilerinizi paylaşarak Kişisel Veriler Politikamızı ve politikamızda yer alan işlenme, işlenme yöntemleri, verilerin aktarılması, satışı ve diğer ilgili hususlar hakkındaki şartları, Bir sosyal medya uygulaması olan Randxy ile paylaşılan verilerin web sayfasında, uygulamalarda ve sosyal medya kanallarında kullanılmasını, bildirimlerde ve önerilerde bulunulmasını, üyelerin yararına olması şartıyla ticari anlamda üçüncü kişilerle paylaşılabileceğini ve yine bunun için kabulde bulunduğunuzu, yasal haklarınızı kullanmadan önce Randxy' e başvuruda bulunacağınızı KVKK'da büyük öneme haiz, belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza" şeklinde tanımlanan açık bir rıza ile kabul ettiğinizi beyan etmiş olursunuz.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Aydınlatma Metni

Randxy.com
("Randxy")

İşbu Aydınlatma Metni, Randxy.com'a ("Randxy") üyeliği kapsamında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK") uyarınca veri sorumlusu Randxy tarafından kişisel verilerin işlenmesine ilişkin aydınlatma ve bilgilendirmenin yapılması amacıyla hazırlanmıştır.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz, KVKK'da öngörülen temel ilkelere uygun olarak, Randxy'in Kişisel Verilerin Korunması Politikası'nda (https://Randxy.net/kiisel-verilerin-korunmas-politikas/) yer alan amaçlar ve çalışma konuları doğrultusunda; Randxy'e üyeliğinizin oluşturulabilmesi, sağlanacak hizmetlerin yasal zeminde, eksiksiz ve zamanında sunulabilmesi, Randxy'in üyeleriyle sınırlı olarak sağladığı imkânlardan haberdar edebilmesi, müşterilerine ve üyelerine verilen hizmetlerin gereklerini, sözleşmenin ve teknolojinin gereklerine uygun şekilde yapabilmek, sunulan ürün ve hizmetleri geliştirebilmek, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile bu düzenlemelere dayanak yapılarak hazırlanan 26.08.2015 tarihli 29457 sayılı RG'de yayınlanan Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik, 27.11.2014 tarihli ve 29188 sayılı RG'de yayınlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ve diğer ilgili mevzuat kapsamında işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek yükümlülüğünü yerine getirmek, Bankacılık ve Elektronik Ödeme alanında zorunlu olan ödeme sistemleri, elektronik sözleşme veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat gereği ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak, kamu güvenliğine ilişkin hususlarda ve hukuki uyuşmazlıklarda, talep halinde ve mevzuat gereği savcılıklara, mahkemelere ve ilgili kamu görevlilerine bilgi verebilmek, üyelerine geniş kapsamda çeşitli imkanlar sunabilmek veya bu imkanları sunabilecek kişi yahut kurumlarla yasal çerçevede paylaşabilmek, sorunları giderme, özelleştirilmiş içerik sunmak, kurslar-ürünler vb. talep ve siparişlerinizi işlemek ve ilgili diğer mevzuat kapsamındaki hukuki yükümlülüklerinin yerine getirilmesi, amaçlarıyla KVKK'nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde işlenecektir.

İşlenen Kişisel Verileriniz

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Md. 5 ve 6 özelinde ve tüm mevzuat kapsamında; Randxy'e üye olma, bültenler alma, eğitim alma, eğitim yükleme amaçları ile ilgili kişi tarafından girilen kişisel veriler, kurslara katılımınızla ilgili veriler ve Randxy ile bağlantı kurduğunuz üçüncü taraf platformlarından veriler gibi belirli veriler toplanmaktadır. Ayrıca cihazınız hakkında bilgiler ve Randxy platformu üzerinde hangi kısımlar ile etkileşime girdiğiniz veya hangi kısmını kullanarak zaman geçirdiğiniz gibi bazı veriler otomatik olarak toplanır.

Aşağıda, topladığımız verileri daha iyi anlayabilmeniz için bazı örnekler verilmiştir;

• Bir hesap oluşturduğunuzda ve bir üçüncü taraf aracılığıyla kullanım dâhil olmak üzere aşağıda sağladığınız veriler,
• Hesap Verileri; Belirli özellikleri (kursa kaydolma gibi) kullanmak için bir kullanıcı hesabı oluşturmanız gerekir. Hesabınızı oluşturduğunuzda veya güncellediğinizde e-posta adresiniz, şifreniz, cinsiyetiniz ve doğum tarihiniz gibi verileri toplayıp saklarız,
• Paylaşılan İçerik; Bir kurs sayfasında yorumlar yayınlamak, sorular sormak veya yanıtlamak, öğrencilere veya eğitmenlere mesajlar göndermek veya fotoğraflar ya da yüklediğiniz başka çalışmaları yayınlamak dâhil olmak üzere başkalarıyla etkileşime girmenize ve herkese açık olarak içerik paylaşmanıza imkân sağlanmıştır. Bu tür paylaşılan içerikler, nerede yayınlandığına bağlı olarak başkaları tarafından herkese açık olarak görüntülenebilir.
• Kurs Verileri; Kurslara kaydolduğunuzda ve katıldığınızda hangi kurslara başladığınız ve hangilerini tamamladığınız; eğitmenlerle etkileşimleriniz ve kurs gereksinimlerini yerine getirmek için gönderilen diğer öğeler dâhil olmak üzere belirli verileri toplarız.
• Öğrenci Ödeme Verileri; Bir şey satın alırsanız siparişinizi işlemek için gerekli olduğu şekilde satın alımınızla ilgili belirli verileri (adınız ve posta kodunuz gibi) toplarız. Adınız, kredi kartı bilgileriniz, fatura adresiniz ve posta kodunuz gibi belirli ödeme ve fatura verilerini ödeme işleme ortaklarımıza doğrudan sağlamalısınız. Güvenlik nedeniyle Randxy kredi kartı numaralarının tamamı veya kart kimlik doğrulama verileri gibi hassas kart sahibi verilerini toplamaz veya saklamaz.
• Eğitmen Ödeme Verileri; Eğitmenseniz ödeme hesabınıza ilişkin kişisel verilerinizi, güvenlik nedeniyle Randxy hassas banka hesabı bilgilerini toplamaz veya saklamaz. Ödeme ve fatura bilgilerinizin toplanması, kullanılması ve ifşa edilmesi gizlilik politikasına ve ödeme hesabı sağlayıcınızın diğer şartlarına bağlıdır.
• Başka Hizmetlerdeki Hesaplarınız Hakkında Veriler; Randxy hesabınıza bağlıysa sosyal medya veya diğer online hesaplarınızdan belirli bilgiler edinebiliriz. Randxy'de Facebook veya başka bir üçüncü taraf platformu ya da hizmeti aracılığıyla oturum açarsanız bu tür diğer hesapla ilgili belirli bilgilere erişmek için izninizi isteriz. Örneğin, platforma ya da hizmete bağlı olarak adınızı, profil resminizi, hesap kimlik numaranızı, oturum açma e-posta adresinizi, konumunuzu, erişim cihazlarınızın fiziksel konumunu, cinsiyetinizi, doğum gününüzü ve arkadaş veya kişi listenizi toplayabiliriz. Bu platformlar ve hizmetler, API'ları aracılığıyla bize bilgileri sunarlar. Aldığımız bilgiler sizin (gizlilik ayarlarınız aracılığıyla) veya platformun ya da hizmetin bize hani bilgileri vermeye karar verdiğinize bağlıdır.
• Çekilişler, Promosyonlar ve Anketler; Hizmetler veya bir üçüncü taraf platformu aracılığıyla sizi bir anket doldurmaya veya bir promosyona (çekiliş veya yarışma gibi) katılmaya davet edebiliriz. Katılmanız halinde adınız, e-posta adresiniz, doğum tarihiniz veya telefon numaranız gibi katılımınızın bir parçası olarak bize sağladığınız verileri toplar ve saklarız. Promosyonun resmi kurallarında veya başka bir gizlilik politikasında aksi belirtilmediği sürece bu veriler bu Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve Aydınlatma Metni'ne tabidir. Toplanan veriler, kazananlara bildirimde bulunmak ve ödülleri dağıtmak dâhil olmak üzere promosyonu veya anketi yönetmek için kullanılacaktır. Bir ödül kazanmak için bazı bilgilerinizi herkese açık olarak (örneğin kazananlar sayfasında) yayınlamamıza izin vermeniz gerekebilir. Bir anketi ya da promosyonu yönetmek için bir üçüncü taraf platformu kullandığımızda üçüncü tarafın gizlilik politikası geçerli olur.
• İletişim ve Destek; Destek almak veya bir sorun ya da endişe bildirmek (bir hesap oluşturmuş olsanız da olmasanız da) için bizimle iletişime geçmeniz halinde sizin hakkınızda iletişim bilgileri, mesajlar ve adınız, e-posta adresiniz, konumunuz, işletim sisteminiz, IP adresiniz ve sizin sağladığınız ve bizim otomatik yöntemlerle topladığımız (aşağıda yer verdiğimiz) diğer tüm bilgiler gibi diğer verileri toplar ve saklarız. Bu verileri, bu Gizlilik Politikasına uygun şekilde size yanıt vermek ve sorunuzu ya da endişenizi araştırmak için kullanırız.

Kişisel Verilerinizin Üçüncü Kişilerle Paylaşımı

Tarafımızca, KVKK ve ilgili mevzuat gereği toplanan kişisel verileriniz, Randxy'in Randxy'in Kişisel Verilerin Korunması Politikası'nda (https://Randxy.net/kiisel-verilerin-korunmas-politikas/) yer alan amaçlar ve çalışma alanları doğrultusunda sağlanacak hizmetlerin yasal çerçevede eksiksiz ve zamanında sunulabilmesi, Randxy'in üyeleriyle sınırlı olarak sağladığı imkânlardan haberdar edebilmesi, müşterilerine ve üyelerine verilen hizmetlerin gereklerini, sözleşmenin ve teknolojinin gereklerine uygun şekilde yapabilmek, sunulan ürün ve hizmetleri geliştirebilmek, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile bu düzenlemelere dayanak yapılarak hazırlanan 26.08.2015 tarihli 29457 sayılı RG'de yayınlanan Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik, 27.11.2014 tarihli ve 29188 sayılı RG'de yayınlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ve diğer ilgili mevzuat kapsamında işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek yükümlülüğünü yerine getirmek, Bankacılık ve Elektronik Ödeme alanında zorunlu olan ödeme sistemleri, elektronik sözleşme veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat gereği ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak, kamu güvenliğine ilişkin hususlarda ve hukuki uyuşmazlıklarda, talep halinde ve mevzuat gereği savcılıklara, mahkemelere ve ilgili kamu görevlilerine bilgi verebilmek, üyelerine geniş kapsamda çeşitli imkanlar sunabilmek veya bu imkanları sunabilecek kişi yahut kurumlarla yasal çerçevede paylaşabilmek, KVKK'nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

• Bu Kapsamda Kişisel Verileriniz;
• Ürün ve hizmetlerin sunulması ve tanıtılması için işbirliği yapılan ve/veya hizmet alınan iş ortaklarımız, tedarikçi firmalar ile bankalar, finans kuruluşları, TBB Risk Merkezi ve sair gerçek veya tüzel kişilere,
• Acil yardım çağrısı halinde konumunuzu tespit edecek olan yetkili mercilere,
• Avukatlar, denetçiler, danışmanlar ve hizmet alınan diğer üçüncü kişilere,
• Tarafınızca yetki verilmiş olan vekil ve temsilcilerinize,
• Düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile mahkeme ve icra müdürlükleri gibi sair resmi kurumlara, kişisel verilerinizi talep etmeye yetkili olan diğer kamu kurum veya kuruluşlarına,
• Randxy ile ticari ilişki içinde bulunan ve telefon numaranıza sahip tüzel kişilere,
• Mobil hatlarınız üzerinden yaptığınız bankacılık ve finans benzeri işlemleriniz sırasında işlem ve bilgi güvenliğinizin sağlanması ve kimlik doğrulama amacıyla sim kart değişikliği, mobil internete bağlı olduğunuz telefon numarası gibi bilgiler, banka ve finans benzeri kuruluşlara,
• Randxy'de onaylı hesabınız olması halinde telefon numaranız, size kritik bilgilendirme yapmaları ve tanıtım, pazarlama vb. amaçlarla ulaşabilmeleri için çeşitli bilgilerinize sahip olan finans kuruluşları, telekomünikasyon kuruluşları, avukatlık büroları, belediyeler ve benzeri tüzel kişilere,

Türkiye'de işlenerek veya Türkiye dışında işlenip muhafaza edilmek üzere, yukarıda sayılan yöntemlerden herhangi birisi ile toplanmış kişisel verileriniz KVKK kapsamında kalmak kaydıyla ve sözleşme amaçlarına uygun olarak yurtdışında bulunan (Kişisel Veriler Kurulu tarafından akredite edilen ve kişisel verilerin korunması hususunda yeterli korumanın bulunduğu ülkelere) hizmet aracılarına da aktarılabilecektir.

Kişisel Verilerinizin Toplanmasının Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, üyelik formu veya diğer bir yolla yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda toplanmaktadır. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz Kanunlarda açıkça öngörülmesi, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, Randxy'in hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması durumları da dâhil KVKK'nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin (1) ve (2) numaralı maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

• Bu Kapsamda Paylaşmış Olduğunuz Kişisel Verileriniz,
• Randxy internet sitesi ve mobil uygulamalarındaki formlar ile ad, soyad, TC kimlik numarası, baro sicil numarası, adres, telefon, iş veya özel e-posta adresi gibi bilgiler ile; kullanıcı adı ve şifresi kullanılarak giriş yapılan sayfalardaki tercihleri, gerçekleştirilen işlemlerin IP kayıtları, tarayıcı tarafından toplanan çerez verileri ile gezinme süre ve detaylarını içeren veriler, konum verileri şeklinde;
• Konferanslar ve eğitim, danışmalık hizmetlerimiz, satış ve pazarlama departmanı çalışanlarımız, acentelerimiz, bâyilerimiz, kâğıt üzerindeki formlar, kartvizitler, dijital pazarlama ve çağrı merkezi gibi kanallarımız aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamdan;
• Randxy ile ticari ilişki kurmak, iş başvurusu yapmak, teklif vermek gibi amaçlarla, kartvizit, özgeçmiş (cv), teklif vermek ve sair yollarla kişisel verilerini paylaşan kişilerden alınan, fiziki veya sanal bir ortamda, yüz yüze ya da mesafeli, sözlü veya yazılı ya da elektronik ortamdan;
• Ayrıca farklı kanallardan dolaylı yoldan elde edilen, web sitesi, blog, yarışma, anket, oyun, kampanya ve benzeri amaçlı kullanılan (mikro) web sitelerinden ve sosyal medyadan elde edilen veriler, e-bülten okuma veya tıklama hareketleri, kamuya açık veri tabanlarının sunduğu veriler, sosyal medya platformları (Facebook, Twitter, Google, Instagram, Snapchat vb.) gibi sosyal paylaşım sitelerinden paylaşıma açık profil ve verilerden; işlenebilmekte ve toplanabilmektedir.

İlgili Kişi Olarak KVKK m.11'de Sayılan Haklarınız

6698 sayılı KVKK 11.maddesi 07 Ekim 2016 tarihinde yürürlüğe girmiş olup ilgili madde gereğince, İlgili Kişi olarak, KVKK'nın "İstisnalar" başlıklı 28. maddesinde öngörülen haller saklı kalmak kaydıyla,

• Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi, yok edilmesi halinde bu işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere de bildirilmesini isteme,
• Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararınızın giderilmesini talep etme, haklarına sahipsiniz.

Kişisel Verilerin Güncel Ve Doğru Tutulması

KVKK'nun 4. maddesi uyarınca Randxy'in kişisel verilerinizi doğru ve güncel olarak tutma yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu kapsamda Randxy yürürlükteki mevzuattan doğan yükümlülüklerini yerine getirebilmek adına müşterileri ve üyelerinin doğru ve güncel verilerini web sitesi / mobil uygulama üzerinden güncellemektedir.

İletişim ve Başvuru Yöntemi

Randxy, KVKK kapsamında Veri Sorumlusu'dur.

Randxy tarafından atanacak Veri Sorumlusu Temsilcisi/İrtibat Kişisi, yasal altyapı sağlandığında Veri Sorumluları Sicilinde ve bu belgenin bulunduğu internet adresinde ilan edilecektir.

KVKK’nın 11. maddesi uyarınca sahip olduğunuz ve  yukarıda da detaylı şekilde anılan haklarınızı kullanmak “kisiselveri@Randxy.com” linki üzerinde belirtilen Başvuru Formunu eksiksiz şekilde doldurarak veya Şirket adresi adresine bizzat teslim ederek yahut noter vasıtasıyla iadeli posta yoluyla göndererek Randxy’e başvurabilirsiniz. Randxy, talebin niteliğine göre talebinizi ivedilikle ve en geç otuz (30) gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, tarafımızca Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır[1] .

Bununla beraber, kişisel verilerinizle ilgili değişiklik ve/veya güncellemeleri her zaman info@Randxy.com adresine mail yoluyla veya bizzat Şirket adresi adresine başvurmak suretiyle bildirebilirsiniz.

Randxy, iletilen taleplere, gerekçeli olmak ve 30 gün içinde cevap vermek kaydıyla olumlu/olumsuz yanıtını, yazılı veya dijital ortamdan verebilir. Taleplere ilişkin gerekli işlemlerin ücretsiz olması esastır. Ancak işlemlerin bir maliyet gerektirmesi halinde, Randxy, ücret talebinde bulunma hakkını saklı tutar. Bu ücretler, Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından, Kişisel Verilerin korunması Kanunu’nun 13. maddesine göre belirlenen tarife üzerinden belirlenir.

Kişisel Veri Sahipleri, sorularını, görüşlerini veya taleplerini aşağıdaki iletişim kanallarından herhangi birisine yöneltebilir:

E.posta: kisiselveri@Randxy.com
Adres  : Ida-Viru maakond, Narva linn, Rakvere tn 20b-8, 20306 ESTONYA

[1]  10.03.2018 tarih ve 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca, şayet veri sahiplerinin başvurusuna yazılı şekilde cevap verilecekse, on sayfaya kadar ücret alınmayacaktır. On sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınabilir. Veri sahibinin başvurusuna ilişkin cevabın CD, flash bellek gibi bir veri kayıt ortamında verilmesi halinde tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçemez

Üyelik Sözleşmesi ve Kullanım Koşulları

1. Taraflar
rumpy ismiyle faaliyette bulunan mobil uygulama, İstanbul adresinde ikamet eden Randxy OÜ ("Randxy") tarafından yönetilmektedir.
Üyeler, işbu Üyelik Sözleşmesi'nin (aşağıda kısaca "Koşullar" olarak anılacaktır), işbu Koşullar'a konu uygulama’ya üye olmaları ile yürürlüğe gireceğini ve bu Koşullar'a uygun davranmakla yükümlü olduklarını bilmektedirler.
İşbu Koşullar kapsamında Randxy ve üyeler ayrı ayrı "Taraf" birlikte ise "Taraflar" olarak anılacaklardır.

2. Tanımlar
Uygulama: Google Play ve App Store üzerinde mobil uygulama olarak hizmet vermekte olan Randxy,
Standart Üye: uygulama’da yer alan üyelik formunu doldurmuş, "Üyelik Sözleşmesini kabul ediyorum." ifadesiyle işbu Koşullar'daki ve yine ana sayfadaki "Gizlilik Politikası" 'ndaki tüm hüküm ve şartları kabul etmiş, onaylamış ve kayıt işlemini tamamlamış kişiyi,
Premium Üye: Uygulamadaki Standart Üyeliği'ni Premium Üyelik'e yükseltmiş ve böylece Randxy tarafından açıklanan Premium Üyelik ücretini ödeyerek Premium Üye sınırsız mesajlaşma, Arama kriterlerindeki yakın mesagedeki üyeleri bulma ve uygulamadaki tüm özellikleri kullanma haklarına sahip olmuş üyeyi,
Üye: Standart Üye ve Premium Üyeler'in tümünü ifade eder.

3. Koşullar'ın Konusu
İşbu Koşullar'ın konusu, Uygulama’da sunulan hizmetlerden yararlanma şartlarının ve buna bağlı olarak tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. İşbu Koşullar'ın kapsamı, işbu Koşullar içeriğinde yer alan hususlar ile kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin Randxy tarafından uygulama içerisinde yayınlanmış olan her türlü açıklama, duyuru, Koşullar ve beyanlardan oluşmaktadır. Bunlar uygulama'da yayınlanmalarıyla birlikte işbu Koşullar'ın ayrılmaz bir parçası olurlar.

4. Üyelik Süreçlerine İlişkin Hak ve Yükümlülükler 
Randxy'ye üye olmak isteyen kişilerin üyelik başvuruları için temel bir form doldurmalarını talep eder. Randxy tarafından talep edilen tüm bilgilerin tam ve doğru olarak verilmesinden sonra üyelik başvurusu değerlendirmeye alınır. Randxy, yapacağı kontrol sonucu başvuruyu kabul edip başvuru sahibini üyelik haklarından faydalandırabileceği gibi, hiçbir gerekçe göstermeksizin başvuruyu reddetme hakkını da haizdir. Üye'nin, aynı veya farklı bilgi ve içerik ile birden fazla üye profili oluşturması halinde Randxy, ilgili Üye'nin tüm üyeliklerini Üye'ye herhangi bir bildirimde bulunmaya gerek olmaksızın derhal iptal edebilir ve söz konusu Üye'nin PREMIUM Üye olması halinde Üye tarafından ödenen ücret iade edilmez. uygulama’ya üye olabilmek için, kişinin 18 yaşını doldurmuş bir gerçek kişi olması, işbu Koşullar'ın herhangi bir hükmünü daha önce ihlal etmemiş olması veya bu şekilde bir ihlal ya da benzeri sebeple Uygulama’daki üyeliğine daha önce son verilmemiş olması gerekmektedir. Aynı zamanda, kişi, Randxy hizmetlerini kullanmak ve uygulama’ya giriş yapmak için bir engeli bulunmadığını, Randxy hizmetlerinin seçimi, kullanımı ve uygulama’ya girişe ilişkin her türlü sorumluluğu üstlendiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu şartları taşımayan kişiler, üyelik kayıt işlemlerini tamamlamış olsalar bile, Üye sıfatını ve üyelik haklarını kazanamazlar. Randxy, Üye'nin işbu Koşullar'ı kabul etmesi anlamına gelen onayı vermesi ve Uygulama’da belirtilen diğer uyarı ve yönlendirmeleri kabul etmesi sonucunda Üye'nin oluşturulacak şahsi hesabına ve uygulama veritabanına erişimini sağlar. Üye, uygulama’ya Randxy tarafından imkan tanınan Facebook sosyal medya platformundaki hesabı üzerinden girmesi halinde, Randxy'a Uygulama’dan faydalanılması çerçevesinde ilgili sosyal medya hesabına erişim için gerekli yetki ve izinleri verdiğini kabul eder. Oluşturulan üye profili, Randxy tarafından kontrolden sonra Uygulama’da görüntülenir. Ancak üye profilinin Randxy tarafından onaylanması, profil kapsamında yer alan bilgilerin doğruluğu, gerçekliği ve hukuka uygunluğu ile ilgili garanti teşkil etmez.
Üye profilinde kişisel iletişim bilgileri (web adresi, ikamet adresi, ve benzeri) bulunamaz. Randxy'un Üye profilinde kişisel iletişim bilgileri bulunan Üyeler'in üyeliklerini iptal etme veya kişisel iletişim bilgileri kaldırılana kadar askıya alma hakkı bulunmaktadır. Üye profilinde bulunan bilgiler, uygulama’nındiğer tüm üyeleri tarafından görülebilir. Üye bu bilgilerin görüntülenmemesini talep edemez. Üye profilinde bulunan bilgilerin görüntülenmesine ancak üyeliğin işbu Koşullar'da belirtilen şekilde iptal edilmesi ile son verilir. Üye'nin uygulama üzerinden diğer Üyeler'e gönderdiği özel mesajların toplamı Randxy'un belirlediği mesaj sayısından fazla ise, mesajlar en eski tarihten başlanarak silinebilir. Üye, uygulama’ya yalnızca Randxy'un takdirinde olan ve 1 (bir) yıla kadar saklı tutulsa da uygulama üzerinden duyurulan bir süre boyunca giriş yapmaması halinde tüm mesajlarının silinebileceğini peşinen kabul eder. Üye, uygulama aracılığıyla diğer üyelere gönderdiği özel mesajların sayılanlarla sınırlı olmaksızın karalama, kötüleme, itibar zedeleyici beyan, hakaret, iftira, tehdit veya taciz yahut başka bir üyenin tacizini savunma gibi hukuka veya ahlaka aykırı nitelik taşımayacağını, diğer üyeleri rahatsız edici, kişilik haklarını veya özel hayatı ihlal edici nitelikte olmayacağını ve hukuka ve ahlaka aykırı beyan ve teklifler içermeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Üye'nin bu taahhüdüne aykırı davrandığına ilişkin Randxy tarafında bir şüphe oluşması halinde Üye'nin özel mesajları otomatik programlar ile taranabilir veya mesaj gönderilen üyelerin şikayeti üzerine incelenebilir. Üyeler, anılan kapsamda özel mesajlarının taranmasına muvafakat ettiklerini, bu sebeple hiçbir hak ihlali iddiasında bulunmayacaklarını kabul ve taahhüt ederler. Bu otomatik tarama sonucunda veya şikayet sonrasında yapılan incelemede gerekli görüldüğü takdirde şikayet edilen Üye'nin profili Randxy tarafından herhangi bir ihbarda bulunmaksızın yayından kaldırılabilir, mesajlaşma hakkı kısıtlanabilir, bütünüyle engellenebilir, üyeliği askıya alınabilir veya tamamen iptal edilebilir. Bu durumlarda PREMIUM Üye'nin ödemiş olduğu üyelik ücreti iade edilmez. PREMIUM Üye, bu kapsamdaki taleplerinden peşinen feragat etmektedir. Randxy, işbu Koşullar'da belirtilen durumlarda Üyeler'in sisteme yükledikleri bilgileri, içerikleri ve üye profillerini, Üyeler de dahil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme, silme ve üyeliklerini iptal etme hakkını saklı tutmaktadır. Randxy bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve ek süre vermeden kullanabilir. Üyeler, Randxy'un talep ettiği değişiklik/düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. Randxy tarafından talep edilen değişiklik/düzeltme istekleri gerekli görüldüğü takdirde bizzat Randxy tarafından yapılabilir. Randxy tarafından talep edilen değişiklik/düzeltme taleplerinin, Üyeler tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen Üyeler'in kendilerine aittir. Üye, Randxy'a sunmuş olduğu bilgi ve belgelerde uyuşmazlık tespit edilmesi veya kendisi ile ilgili şikayet bulunması halinde, hizmet kalitesinin sağlanması amacıyla Randxy tarafından bilgilerine ilişkin doğrulama süreçleri yürütülebileceğini, bu kapsamda kendisinden ek bilgi ve belge talep etmenin yanı sıra kendisi tarafından İnternet üzerinden kendi rızası ile genele paylaşılan verilere erişilebileceğini kabul eder. Randxy, Uygulama’daki hizmetlerin bazılarını ücretsiz, bazılarını ise ücretli olarak sunmaktadır. Ücretli hizmetlerin Randxy tarafından sunulması ve Üye tarafından bu hizmetlerin kullanımına hak kazanılması, Üye'nin Randxy'a üye olmak istemesi, ücretli hizmetlere ilişkin "Google Play ve/ya App Store üzerinden ödeme" Ödeme Hizmeti'ni akdetmesi ve işbu Koşullar'ı okuyup, anlayıp, onaylayarak kabul etmesini müteakip, ücretlendirmeye ilişkin, yenileme hususu da dahil fakat bununla sınırlı olmamak üzere, tüm unsurları ve hususları kabul ederek satın alması koşuluyla geçerlilik kazanır. Üye, Randxy tarafından sunulan ücretli hizmetleri, "Google Play ve/ya App Store üzerinden ödeme" Ödeme Hizmeti'ni onaylayarak icazet verdiği ilgili ücretlerini ödedikten sonra kullanmaya başlayabilir, aksi hallerde hiçbir şekilde Randxy tarafından sağlanan hizmetlerden yararlanamaz. Üye, bu hususun bilgisi dahilinde olduğunu önceden kabul, beyan ve taahhüt eder. Randxy, uygulama üzerinden sunduğu hizmetlere ilişkin ücretleri tek başına belirlemeye, bu ücretler üzerinden uygun gördüğü indirimleri yapmaya, zaman zaman hizmetleri ücretsiz olarak sunmaya veya ücretsiz sunulan hizmetlerden ileriye yönelik olarak ücret talep etmeye tek başına yetkilidir. Üye, bu kapsamda herhangi bir talep hakkının bulunmadığını ve mevcut uygulamaların ilerideki olası uygulamalara ilişkin olarak kazanılmış hak şeklinde yorumlanamayacağını peşinen kabul eder. Üye, uygulama üzerinden sunulan ücretli veya ücretsiz hizmetlerin kapsamı ve ücretlendirme durumu ile Standart Üyelik ve/veya PREMIUM Üyelik kapsamının Randxy tarafından herhangi bir zamanda Üye'ye bildirimde bulunarak ya da bulunmaksızın değiştirilebileceğini kabul eder.

5. PREMIUM Üyeliğe İlişkin Hak ve Yükümlülükler
Randxy, Uygulama’da Standart Üyelik dışında, belirli bir ücret karşılığında satın alınan ve Standart Üyeler'den daha fazla haklara sahip olunan PREMIUM Üyelik hizmetini sağlamaktadır. PREMIUM Üyelik ücretleri Uygulama’da duyurulmaktadır. Bu hizmet Üye tarafından tercih edilen PREMIUM Üyelik ücretinin tamamen ödeneceğinin Üye tarafından kabul edilip onaylanmasından ve ilgili "Google Play ve/ya App Store üzerinden ödeme" Ödeme Hizmeti'nin akdedilmesinden sonra geçerli olarak başlar. PREMIUM Üyeliğin süresi günlük (1,99 TL), 1 ay (9,99 TL), 3 ay (19,99 TL) veya 6 ay (39,99 TL) olarak belirlenmiş olup, Randxy'un bu bilgileri geleceğe yönelik olarak  tadil  hakkı saklıdır.  PREMIUM Üyeler mesaj gönderip alabilir, sadece PREMIUM Üyeler'in görüntülemesine izin verilen profilleri görebilir. Ayrıca PREMIUM Üyeler, sitede PREMIUM Üyeliğe sağlanacağı belirtilen diğer hizmetlerden faydalanabilirler. PREMIUM Üyelik ücretinin tutarı, Üye tarafından tek seferde ödenebileceği gibi, Üye kredi kartında tutarın tamamını karşılayacak bakiyenin bulunmaması halinde Üye aylık ödeme opsiyonunu da seçebilir.  İlgili PREMIUM Üyelik ücreti tutarı veya aylık miktarlarının, Üye'nin kredi kartından yetersiz bakiye nedeniyle tahsil edilememesi durumunda, Üye'nin PREMIUM Üyeliği söz konusu tutar tahsil edilinceye kadar Standart Üyeliğe dönüştürülecektir. Üyelik ücret tutarı veya ilgili aylık miktar tahsil edildikten sonra Üye tekrar PREMIUM Üye olarak, üyelik yenileme hizmeti de dahil olmak üzere Randxy'un sağlayacağı tüm hizmetleri kullanmaya hak kazanacaktır. Ücretin tahsil edilmesine ilişkin olarak bankalarda doğacak anlaşmazlıklardan Randxy sorumlu değildir. PREMIUM Üye olmak isteyen Üye'nin, mesleğini, eğitim seviyesini, gelirini, yaşını ve Randxy tarafından talep edilebilecek diğer bilgilerini tam ve doğru olarak beyan etmemesi, işbu Koşullar'a aykırılık teşkil eder. Söz konusu durumun Randxy tarafından tespit edilmesi halinde, Üye'nin PREMIUM Üyeliği Randxy tarafından derhal iptal edilir ve Üye tarafından ödenen ücret iade edilmez. Üye, Randxy'un gerekli görmesi halinde bu bilgilerin kanıtlanmasına ilişkin Üye'den her türlü resmi belge talebinde bulunabileceğini ve bu belgeleri Randxy'a ivedilikle sağlayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. İlgili belgelerin sağlanmaması, sahte olduğu veya gerçeği yansıtmadığı yönünde Randxy nezdinde bir kanaat oluşması durumunda, Randxy'un üyeliği iptal etme veya söz konusu durum giderilene kadar askıya alma hakkı saklıdır. * Üye, medeni durumunu ''Ayrı Yaşıyor" olarak diğer üyelere beyan ederse, Randxy tarafından talep edilmesi halinde, yasal boşanma sürecinin başlamış olduğuna dair resmi evrakı tevdi etmekle yükümlüdür. Zira, ''Ayrı Yaşıyor" medeni durumu, yalnızca yasal olarak boşanma süreci başlamış olan Üyeler için geçerlidir. Üye herhangi bir nedenle ücret iadesi talebinde bulunamayacağını kabul eder. PREMIUM Üye, işbu Koşullar'da ve Randxy tarafından Uygulama’da belirtilen, yayınlanan ve/veya yayınlanacak bildiri ve her türlü açıklamalardan doğan tüm yükümlülüklere uymayı kabul ve beyan eder. İşbu Koşullar ve Randxy tarafından Uygulama’da belirtilen, yayınlanan/yayınlanacak bildiri ve her türlü açıklamadan doğan yükümlülüklerine aykırı davrandığı için uygulama’nınbir bölümünden veya tamamından faydalanma, şahsi hesabına ulaşma, mesajlaşma hakkı kısıtlanan ya da bütünüyle engellenen PREMIUM Üyelere ücret iadesi yapılmaz. PREMIUM Üye'nin üyeliğini iptal etmesi halinde PREMIUM Üyeliğin kendisine verdiği haklar sona erer; ancak Standart Üyeliği aksi Üye tarafından yazılı olarak açıkça bildirilmedikçe devam eder. Üye'nin, PREMIUM Üyeliği'nin yenilenmesi halinde üyelik, süre ve ücret de dahil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere aynı hüküm ve şartlarla devam eder. Randxy'un, çeşitli kampanyalar veya ticari kararları doğrultusunda diğer üyeler için PREMIUM Üyeliği yenilenen Üye'nin ilk üyeliğindeki hüküm ve şartlardan daha olumlu ya da olumsuz şartlarda üyelik imkanı sunuyor olması halinde dahi, Üye yenileme halinde ilk üyeliğindeki aynı hüküm ve şartlara tabi olacağını ve kendisinden yenileme tarihindeki güncel PREMIUM Üyelik tutarı tahsil edileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Üye, PREMIUM Üyeliği'nin yenilenmesini istememesi halinde, PREMIUM Üyelik süresinin sona erme tarihinden en geç 30 (otuz) gün öncesinde Randxy'a telefon, elektronik posta yoluyla profilinde yer alan güvenlik parola bilgisi ile berPremiumr yazılı olarak bildirimde bulunmayı kabul, beyan ve taahhüt eder. Söz konusu üyelik yenileme iptal bildiriminin belirtilen sürede yapılmaması durumunda PREMIUM Üye hiçbir koşulda hak iddiasında/herhangi bir talepte bulunamaz. İşbu Madde 5 kapsamında ücretin tahsil edilmesine ilişkin olarak bankalarda doğacak anlaşmazlıklardan Randxy sorumlu değildir.

6. Taraflar'ın Diğer Hak ve Yükümlülükleri
Üye, uygulama’nınkullanımına imkan veren uygulama ve Facebook kullanıcı adı ve şifresi de dahil olmak üzere tüm bilgilerin kullanım ve yönetiminden bizzat sorumludur. Üye, uygulama ve Facebook kullanıcı adı ve şifresinin yetkisiz kullanımını Randxy'a bildirmekle yükümlüdür. Üye'ye ait uygulama ve Facebook kullanıcı adı ve şifre ile gerçekleştirilen her işlem bizzat Üye tarafından gerçekleştirilmiş addedilecek ve bu bilgilerinin Üye dışında bir kişi tarafından kullanılması, kaybolması veya el değiştirmesi nedeniyle Üye ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı zararlardan münhasıran Üye sorumlu olacaktır. Üye, şifresi ile üye profilini hiçbir şart ve koşulda başka bir Üye'ye devredemez veya üçüncü kişilerce kullanımına izin veremez. Üye profilinin Üye dışında bir kişi tarafından kullanıldığının tespit edilmesi veya bu yönde önemli bir şüphe bulunması halinde Randxy'un üyeliği askıya alma veya sona erdirme hakkı saklıdır. PREMIUM Üyelik halinde Üye bu gibi durumlarda kendisine herhangi bir ücret iadesi yapılmayacağını kabul eder. Üye, üyelik hesabını başka birine ait sahte profiller yaratacak, kimliği ile ilgili yanıltıcı veya aldatıcı nitelik arz edecek şekilde oluşturmayacağını, uygulama’ya kendisi tarafından yüklenen bilgi, içerik, fotoğraf, resim ve yazışmaların doğru ve hukuka uygun olduğunu, bu bilgi, içerik, fotoğraf, resim ve özel mesajlaşmaların üçüncü kişilerin fikri mülkiyet hakları da dahil olmak üzere herhangi bir hak ihlaline sebep olmayacağını, özel mesajlaşmaları da dahil olmak üzere Uygulama’da kendisi, bünyesinde bulunduğu firma veya diğer üçüncü kişilere ait kampanya ve promosyon içerikleri, yarışma, çekiliş ve promosyon teklif ve duyuruları paylaşmayacağını veya uygulama’yı sair şekillerde ticari amaçla kullanmayacağını, bu amaçla parola vesair bilgi almayacağını kabul ve taahhüt etmektedir. Üye ayrıca diğer üyelere reklam ya da ticari amaçlar taşıyan mesajlar gönderemez, herhangi bir şekilde reklam yapamaz, herhangi bir siyasi görüşün, dinin ve benzeri propagandasını yapamaz, ırkçılığı, bağnazlığı, herhangi bir birey ya da gruba karşı nefreti ve fiziksel zararı teşvik eden içerik yayınlayamaz, ahlaka aykırı cinsel içerikli paylaşımlarda bulunamaz, para veya parasal değerler vaadinde bulunamaz veya talep edemez, üyeleri bir başka internet sitesine yönlendiremez. uygulama ve Randxy hizmetleri, üyelerin bireysel kullanımı için tasarlanmış olup, örgütler, şirketler/işletmeler tarafından herhangi bir ticari veya başkaca bir amaca yönelik kullanılamaz. Üye, diğer üyelere göndereceği mesajlarda, e-postalarda ve uygulama içeriğine sağlanan her türlü yazı ve bilgide asla kredi kartı numarası ve benzeri özel bilgilerini yazmaması gerektiğinin bilincinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Randxy, bu yollarla aktarılan bilgilerin güvenliğini hiçbir koşulda garanti etmez. Bu madde başta olmak üzere Üye tarafından uygulama’ya yüklenen ve işbu Koşullar ile Uygulama’da yer alan diğer koşul ve şartlara aykırı bilgi ve içerikler Randxy tarafından neden gösterilmeksizin Uygulama’dan kaldırılabilecek, bu tür içerikler nedeniyle Üye'nin Uygulama’dan faydalanma imkanı kısmen veya tamamen askıya alınabilecek veya sona erdirilebilecektir. PREMIUM Üyelik halinde Üye bu gibi durumlarda kendisine herhangi bir ücret iadesi yapılmayacağını kabul eder. uygulama’nınkullanımından doğan ve uygulama’ya Üye tarafından eklenen içeriklere ve mesajlara ilişkin her türlü yasal, idari ve cezai sorumluluk Üye'ye aittir. Randxy, Üye'nin uygulama üzerinde gerçekleştirdiği faaliyetler/işbu Koşullar ve yasaya aykırı eylemleri neticesinde üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan/dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Üçüncü kişilerden bu kapsamda gelecek her türlü talep ile Üye'nin Koşullar'da belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmemesinden kaynaklanan zararlar Üye'ye rücu edilecektir. Üye, Uygulama’da gerçekleştireceği tüm işlemlerde ve uygulama’ya yüklediği her türlü içerikte Koşullar ve ekleri ile Uygulama’da zaman zaman yayınlanabilecek şartlara, kanuna, ahlaka ve adaba, dürüstlük ilkelerine uyacak, herhangi bir yöntem ile uygulama’nınişleyişini engelleyebilecek davranışlarda, üçüncü kişilerin haklarına tecavüz eden veya etme tehlikesi bulunan fiillerde bulunmayacaktır. Üye ayrıca, uygulama’ya eklediği içeriklerin virüs, casus yazılım, kötü niyetli yazılım, truva atı (trojan), vesair zararlı materyaller içermeyeceğini, uygulama’yı veri madenciliği gibi amaçlarla kullanılmayacağını beyan eder. Uygulama’da bulunan yazılım, görsel ve tasarımlar, yazılar, logolar, grafikler vesair içerik ile bunların işlenmesi ile oluşturulacak veritabanları üzerindeki haklar veya bu hakları kullanma yetkisi Randxy'a aittir. uygulama’nıntasarımında, içeriğinde ve veritabanı oluşturulmasında kullanılan bilgi/yazılımın kopyalanması/Uygulama’dan faydalanmanın ötesinde kullanılması, uygulama dahilinde bulunan her türlü resim, metin, imge, dosya ve benzeri verilerin kopyalanması, dağıtılması, işlenmesi ve sair şekillerde kullanılması kesinlikle yasaktır. Ayrıca Üyeler'in (*) uygulama’nıngüvenliğini tehdit edebilecek, uygulama’ya ait yazılımların çalışmasını veya diğer Üyeler'in Uygulama’dan faydalanmasını engelleyebilecek herhangi bir girişimde bulunması, (**) uygulama’ya bu sonuçları verecek şekilde orantısız yük bindirmesi; Uygulama’da yayımlanmış/başkaları tarafından girilmiş bilgi ve içerikler ile mesajlara yetkisiz bir şekilde erişmesi, bu bilgi ve içerikleri kopyalaması, silmesi, değiştirmesi ya da bu yönde denemeler yapması; (***) uygulama’nıngenel güvenliğini tehdit edecek/Site, Randxy ve diğer Üyeler'e zarar verebilecek eylemlerde bulunması; (****) uygulama’nınve kullanılan yazılımların çalışmasını engelleyecek yazılımları kullanması, kullanmaya çalışması veya her türlü yazılım, donanımın ve sunucuların çalışmasını aksatması, bozulmasına yol açması, tersine mühendislik yapması, saldırılar düzenlemesi, meşgul etmesi veya sair surette müdahale etmesi, Randxy sunucularına erişim sağlamaya çalışması kesinlikle yasaktır. Uygulama’da yayınlanan ve Üye profillerinde yer alan her türlü görüntü, yazı, fotoğraf ve diğer materyal, Randxy'un izni olmadan diğer internet sitelerinde ve gazete, televizyon, radyo, dergi gibi mecralarda yayınlanamaz. Randxy Üyeler veya üçüncü kişiler tarafından kendisine iletilen ihbarlar üzerine üçüncü kişilerin fikri mülkiyet haklarını veya kişilik haklarını ihlal eden içerikleri yayından kaldırabileceği gibi, söz konusu ihlalleri tekrarlayan Üye hesaplarını silme ve ilgili üyelikleri sonlandırma hakkına da sahiptir. Randxy'un herhangi bir sebep göstermeksizin ve herhangi bir ihbarda bulunmaksızın işbu Koşullar ve eki niteliğindeki Gizlilik Koşulları ve uygulama üzerinden yayınladığı sair koşulları dilediği zamanda tek taraflı olarak değiştirme, bunlara ilavede bulunma veya yenileme ve uygulama’yı yeniden organize etme, konu, kapsam ve içeriğini değiştirme, yayınını durdurma hakkı saklıdır. Randxy tarafından Koşullar, Gizlilik Koşulları ve sair ek dokümanlar üzerinde yapılan değişiklikler Uygulama’da yayımlandığı tarihte yürürlüğe girecek olup, uygulama’nınkullanılması ile Üye güncel koşulları kabul etmiş addedilir. Üye, güncel koşullara yayımı takiben bir haftalık süre içinde yazılı olarak itiraz etmediği veya bu süre içerisinde hizmetleri kullanmaya devam ettiği takdirde değişiklikleri kabul ettiği varsayılır. Üye, yapılan değişikliğe itiraz ederse ücretsiz üyeliğini derhal süreli veya süresiz olarak iptal/pasif yapmak hakkına sahiptir. Herhangi bir değişikliğe itiraz eden PREMIUM Üye'nin ücretli üyeliğinde kalan süresi iptal edebilir. Bu halde Üye'ye kullanmadığı döneme denk gelen üyelik ücreti iade edilmez. Her türlü itirazın Randxy'a yazılı olarak yapılması zorunludur. Yazılı olarak yapılmayan hiçbir başvuru, itiraz, ve benzeri Randxy tarafından dikkate alınmayacaktır. Üye, ilgili itirazını yazılı olarak yapmaması durumunda her ne koşulda olursa olsun, Randxy'a karşı hiçbir hak talebinde bulunamayacağını peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder. Üye bilgilerinin kullanımına ilişkin düzenlemeler Gizlilik Koşulları kapsamında düzenlenmekte olup, Randxy Üye bilgilerini işbu Koşullar ve Gizlilik Koşulları'nda belirtilen kapsam dışında kullanamaz ve üçüncü kişilere açıklayamaz. Üye Uygulama’da yapılacak iyileştirme ve diğer değişikliklerin uygulanması için uygulama’ya erişimin geçici olarak engellenebileceğini kabul eder.

7. Sorumluluğun Sınırlandırılması
Randxy, Üye tarafından uygulama’ya girilmesi, uygulama’nınya da Uygulama’daki bilgilerin ve diğer verilerin programların vesair kullanılması sebebiyle doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan sorumlu değildir. Randxy, ağır kusuru bulunan haller dışında, işlemin kesintiye uğraması, verilerin silinmesi, kaybı, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, kayıtların değiştirilmesi veya kullanılması hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Randxy, Internet gibi açık şebekelerdeki veri naklinde verilerin korunmasının halihazırdaki teknik gelişime göre kapsamlı tarzda garanti edilemeyeceğine ve veri nakli ile korunmasında çeşitli risklerin olabileceğine açıkça Üye'nin dikkatini çekmektedir. Üye internete sunduğu bilgilerin güvenliği için bizzat önlem alması gerektiğinin bilincinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Üye, Uygulama’da paylaştığı her türlü içerikten; uygulama ve Uygulama’da sunulan hizmetleri işbu Koşullar ve uygulama’nınilgili bölümlerinde belirtilen kural ve koşullara uygun kullanmaması sebebiyle ortaya çıkabilecek her türlü zarar ve hak ihlalinden münhasıran sorumlu olup, bu içeriklere yahut işbu Koşullar'ı ihlal etmesi ya da uygulama’nınkullanım amaçlarına aşan fiillerine ilişkin olarak ortaya çıkan her türlü talep ve zarar Üye'ye iletilecek yahut rücu edilecektir. Üye, Randxy'un diğer üyeler tarafından sağlanan bilgiler ve içerikler de dahil olmak üzere uygulama üzerinden paylaşılan hiçbir içeriğin gerçekliğini, orijinalliğini, güvenliğini, doğruluğunu araştırma, bunların paylaşılmasının hukuka uygun olup olmadığını tespit etme sorumluluğu bulunmadığını, Üye'ye ait içeriklerin üçüncü kişiler tarafından Uygulama’da veya sair mecralarda paylaşılabileceğini, söz konusu içeriklerden, Üye'nin haklarının üçüncü kişiler tarafından ihlalinden ve bunlar sebebiyle ortaya çıkabilecek zararlardan dolayı Randxy'un sorumluluğu bulunmadığını kabul ve beyan eder. Üye, Randxy'un Üye için ilgilendiği diğer üyelerle uygulama kuralları dahilinde iletişime geçebileceği platform oluşturduğunu, üyelik süresi dahilinde başarılı bir ilişki kurmayı garanti ve taahhüt etmediğini, üyelik süresince Üye'nin bir ilişki kuramamasından veya kurduğu ilişkilerin başarılı olmamasından sorumlu olmadığını, bu sebepten dolayı üyeliğinin iptalini ve yapmış olduğu ödemenin iadesini isteyemeyeceğini kabul ve beyan eder. Üye, uygulama üzerinden Randxy'un kontrolünde olmayan başka internet sitelerine/platformlara, dosyalara veya içeriklere link verilebileceği, üçüncü taraflara ait hizmetlerin sunulabileceğini ve bu tür linklerin yöneldiği internet sitesini veya işleten/hizmet veren kişiyi desteklemek amacıyla veya internet sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımadığını, söz konusu linkler vasıtasıyla erişilen platformlar, internet siteleri, dosyalar ve içerikler, hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında Randxy'un herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul ve beyan eder. Randxy, yürürlükteki mevzuatın izin verdiği ölçüde, uygulama’nınkullanımı neticesinde meydana gelen hiçbir doğrudan, dolaylı, özel, arızi, cezai zarardan sorumlu olmayacaktır. Site, uygulama kapsamındaki özellikler ve sair içerikler olduğu gibi sunulmakta olup, bu kapsamda Randxy'un bunların doğruluğu, tamlığı ve güvenilirliği ile ilgili herhangi bir sorumluluk ya da taahhüdü bulunmamaktadır. Randxy, işbu Koşullar kapsamında, belli bir amaca veya kullanıma uygunluk veya ihlalin söz konusu olmamasına ilişkin olarak açık veya zımni herhangi bir taahhütte bulunmamaktadır. Üye, uygulama ve uygulama üzerinden sunulan içeriklere erişim ve bunların kalitesinin büyük ölçüde ilgili internet servis sağlayıcısından temin edilen hizmetin kalitesine dayandığını ve söz konusu hizmet kalitesinden kaynaklı sorunlarda Randxy'un herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını, uygulama’nınişleyişinin kusurdan ari olmadığını ve zaman zaman teknik aksaklıklar veya erişim engelleriyle karşılaşabileceğini bildiğini kabul ve beyan eder. Üye, Randxy'un uygulama’ya virüs, solucan (Worm) veya başka türlü saldırıların ve izinsiz erişimlerin olmayacağını veya Uygulama’dan yahut uygulama’ya bilgi aktarılmayacağını garanti etmediğini ve Randxy'un yazılıma ilişkin olarak destek, bakım, güncelleme veya yeni versiyonlar sağlama yükümlülüğünün olmadığını bildiğini kabul etmektedir.

8. Mücbir Sebepler
Mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Taraflar işbu Koşullar ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle sorumlu tutulamaz. Mücbir sebep; doğal afet, isyan, savaş, grev, lokavt, telekomünikasyon altyapısından kaynaklanan arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde gerçekleşen olaylar olarak yorumlanacaktır. Mücbir sebep süresince Taraflar'ın edimleri askıya alınır. Mücbir sebebin 1 (bir) aydan uzun sürmesi halinde işbu Koşullar hakları ifa edilemeyen Tarafça feshedilebilecektir.

9. Yürürlük
İşbu Koşullar ve Koşullar'ın ayrılmaz bir parçası olan Gizlilik Koşulları ile uygulama içinde bildirilen tüm Koşullar Üye tarafından Üyelik Sözleşmesi'nin okunup kabul edilmesi ile yürürlüğe girer.

10. Koşullar'ın Askıya Alınması ve Feshi
İşbu Koşullar'da açıkça belirtilen haller dışında Üye'nin işbu Koşullar'da yer alan düzenlemelere ve Uygulama’da beyan edilen kural ve şartlara uymaması, uygulama’yı herhangi bir şekilde ticari amaçla kullanması, Üye'nin faaliyetlerinin ya da varsa uygulama’ya dahil ettiği herhangi bir içeriğin hukuki, teknik ve özellikle bilgi güvenliği anlamında risk oluşturması ya da üçüncü kişilerin şahsi ve ticari haklarına zarar getirici mahiyette olması halinde Randxy, Üye'nin uygulama’yı kullanımını geçici veya sürekli olarak durdurabilir. Randxy tarafından yapılan bildirime karşılık söz konusu aykırılığın giderilmemesi halinde ise işbu Koşullar Randxy tarafından feshedilebilecektir. Üye'nin bu nedenle Randxy'dan herhangi bir talebi söz konusu olamaz. PREMIUM Üye, Koşullar'ın belirtilen şekilde askıya alınması veya feshi halinde Randxy'dan ödediği tutarların iadesini talep edemeyeceğini kabul ve beyan eder. İşbu Koşullar'da belirtilen hallerin yanı sıra Üye'nin gün içerisinde Randxy'un ilke ve kullanım amaçlarına aykırı düşecek nitelikte ve nicelikte mesaj, ileti ya da benzer nitelikte iletişim unsuru göndermesi halinde, Randxy, söz konusu aykırı iletişim unsurunun niteliğine ve niceliğine ilişkin tamamen kendi uhdesinde yapacağı değerlendirme sonucunda, Üye'nin geçerli mevcut üyeliğini herhangi bir neden belirtmeksizin bloke edebilir. Gün içerisinde gönderilen mesaj, ileti ya da benzer nitelikte iletişim unsurunun sayısının Randxy'un ilke ve kullanım amaçlarına aykırı düşüp düşmediği konusunda takdir yetkisi münhasıran Randxy'a aittir. Randxy, gönderilen mesaj, ileti ya da benzer nitelikte iletişim unsurunun sayısının Randxy'un ilke ve kullanım amaçlarına aykırı düştüğü gerekçesiyle Üye'nin geçerli mevcut üyeliğini bloke etmesi halinde, Üye'ye uyarıcı ve bilgilendirici bildirimlerde bulunur. Üye'nin, Randxy tarafından belirlenen nihai aykırı iletişim unsuru sayısı limitini aşması, Randxy tarafından yapılan uyarıcı ve bilgilendirici bildirimleri dikkate almaması ve gereğini yerine getirmemesi durumunda, Üye'nin geçerli mevcut üyeliği tamamen sonlandırılır ve Üye'ye ücret iadesi yapılmaz. Üyeliği bu nedenle sonlandırılan/silinen Üye'nin PREMIUM Üye olması halinde, Üye hiçbir koşul ve şart altında hak talebinde bulunamaz ve ilgili üyeliğin silindiği süre için ilgili PREMIUM Üye'ye hiçbir koşul ve şart altında ücret iadesinde bulunulmaz. Üye, bu maddede düzenlenen hükmü okuyup anladığını ve bu hükmün bilgisi dahilinde olduğunu peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder. Randxy dilediği zamanda uygulama’yı/işbu Koşullar'ı süreli veya süresiz olarak askıya alabilecek, sona erdirebilecektir. Standart Üye, uygulama’nınüyelik ayarları bölümünden standart üyeliğini pasif yapabilir. Üyeliğin pasif yapılmasından sonra üyeliğe dair yaş, cinsiyet, fotoğraf ve şehir bilgisi gibi bazı kayıtlar sitenin veritabanında tutulur. Üye, işbu Koşullar'ı imzalamakla, bu bilgilerin pasif yapılmasından itibaren Uygulama’da yayınlanmamaya ve Randxy tarafından işbu Koşullar ve eklerinde belirtilen şekillerde kullanılmaya devam etmesine peşinen muvafakat eder. İptal edilen/silinen Standart Üyeliğe ilişkin tüm kayıtlar veritabanından silinir. PREMIUM Üye, üyeliğini iptal edebilmek/silmek için üyelik süresinin dolmasından en geç 30 (otuz) gün önce Randxy'le profilinde yer alan güvenlik parola bilgisi ile berPremiumr yazılı olarak posta, e-posta veya telefon yolu ile irtibata geçmek ve üyeliğine ilişkin iptal talebini Randxy'a iletmek zorundadır. Bu durumda, üyeliğe bağlı olan her türlü üyelik yenilemesi de iptal edilmiş olacaktır. PREMIUM Üye, dilerse sadece PREMIUM Üyelik hususuna ilişkin olan üyelik yenileme talebini de iptal edebilir. Bu durumda, sadece PREMIUM Üyelik hususuna ilişkin olan üyelik yenileme iptal edilmiş olacak ve PREMIUM Üye ödemiş olduğu üyelik süresinin bitimine kadar Randxy'u kullanmaya devam edebilecektir. Bu sürenin bitiminde Üye, Standart Üye olarak siteyi kullanmaya devam edebilecektir. Ancak, PREMIUM Üyelik kaydı bulunan profilin Üye tarafından nihai olarak iptal edilmesi durumunda, PREMIUM Üye, böyle bir iptal sonrası kesinlikle Randxy PREMIUM Üyelik bilgilerini kullanarak bir daha uygulama’ya girerek Randxy PREMIUM Üyelik hizmetlerinden yararlanamayacağını peşinen kabul eder. Üye, kimlik doğrulaması için üyeliğine ilişkin fesih bildiriminde e-posta adresini ve kullanıcı kodunu/güvenlik parola bilgisini belirtmekle yükümlüdür. Üye'nin uygulama üyeliğinin sona ermesi halinde uygulama’ya yüklediği içerikler, fotoğraflar ve profilinde paylaştığı bilgiler yukarıda belirtilen şekilde Randxy kayıtlarından silinecek olup, Üye herhangi bir nedenle yeniden üyelik tesis etmesi durumunda bu bilgilere artık erişimi kalmayacağını kabul eder. Üye'nin işbu Koşullar tahtında üyeliği sona erdiği halde gerçekleştirmeyi taahhüt ettiği yükümlülükleri ve kişilik haklarının korunması ve gizlilikten doğan yükümlülükleri aynen devam eder. Üye, üyeliğini iptal etmekle ücretli hizmetler için ödediği ama henüz kullanılmamış kısmından feragat etmiş olacağı için yaptığı ödemeleri geri alamaz.

11. Başvuru Yolları ve Feragat
İşbu Koşullar'da düzenlenen herhangi bir haktan veya başvuru yolundan feragat yazılı olmadıkça geçerli olmaz. Bir feragat, ancak verildiği koşullarda geçerli olur ve işbu Koşullar'ın bir hükmünden, şartından veya koşulundan feragat, aynı hükümden, şarttan veya koşuldan yeniden veya sürekli olarak feragat olarak kabul edilemez ya da bu şekilde yorumlanamaz.

12. Uyuşmazlıkların Çözümü
Bu Koşullar ile ilgili olarak çıkabilecek bütün uyuşmazlıklarda öncelikle işbu metinde yer alan hükümler, hüküm bulunmayan konularda ise Türkiye Cumhuriyeti Kanunları uygulanacaktır. Koşullar'ın uygulanmasından kaynaklanan ihtilafların çözümünde İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.

13. Bilgilendirme ve Duyurular
Randxy'dan üyelere yapılan duyurular, ekranda bulunan bölümlerden giriş yapıldıktan sonra ya da e-posta yoluyla yapılır. Üyelerin Randxy'a yapacakları bildirimler işbu Koşullar'da ek yöntemler belirtilmediği sürece  Premium@Randxy.com  adresine e-posta yoluyla yapılmalıdır.

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme
Randxy internet sitesi (www.Randxy.com), Randxy OÜ firmasına aittir ve bu adresi ziyaret eden siz müşterilerimizin bilgi güvenliği Randxy için büyük önem taşır.  Randxy olarak, siz değerli müşterilerimizin güvenliğini göz önünde bulundurarak; başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, temel hak ve özgürlüklerin korunması amacıyla, kişisel verilerle ilgili düzenlenen "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" hususunda sizi bilgilendirmek istiyoruz.  6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca kişisel veri; kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade etmektedir.  Kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir kişiye ilişkin ad, soyad, TC kimlik numarası, iletişim bilgileri gibi her türlü bilgiyi ifade etmektedir. Kişisel verileriniz; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”), 5809 Sayılı Elektronik HPremiumrleşme Kanunu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Kişisel Verileri Korunma Kurumu  düzenlemeleri ve sair mevzuat hükümleri çerçevesinde işlenebilecek olup; ilgili mevzuat gereğince Randxy kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini önleme, hukuka aykırı olarak erişilmesini önleme ve muhafazasını sağlama amacıyla, uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik tüm teknik ve idari tedbirleri almaktadır.  Kişisel bilgileriniz tarafımızdan, sadece sizin bilginiz kapsamında temin edilir. Sizin bilginiz ile bizim tarafımızdan kayıt altına alınan kişisel bilgileriniz Randxy tarafından korunur ve korunmaya devam edecektir.  Bilgi güvenliğinizi sağlamak amacıyla şifrelerinizi kimse ile paylaşmamanızın gerekliliğini vurgulamak isteriz.  Randxy, KVKK ve ilgili mevzuat kapsamında, kişisel verilerinizi mevzuata uygun olarak aşağıda yer alan bilgilendirme kapsamında işleyebilmektedir.  Internet sitemizde Randxy tarafından işletilmeyen diğer internet sitelerine bağlantılar verebiliriz. Bu internet sitelerinden herhangi birini ziyaret ederseniz, o sitenin gizlilik ve diğer politikalarını gözden geçirmelisiniz. Diğer şirketlerin politika ve uygulamalarından Randxy 'un sorumlu olmadığını belirtiriz.  Son olarak, Randxy 'un gizlilik politikalarını değiştirmesinin mümkün olduğunu hatırlatır, bu nedenle Gizlilik Politikası ve Kişisel Verilerin Korunması sayfalarımızı düzenli olarak kontrol etmenizi öneririz.  Kişisel Verilerin İşlenmesi ve İşlenme Amaçları 
KVKK madde 4 uyarınca; 
(1) 'Kişisel veriler, ancak bu Kanunda ve diğer kanunlarda öngörülen usul ve esaslara uygun olarak işlenebilir.
(2) Kişisel verilerin işlenmesinde aşağıdaki ilkelere uyulması zorunludur: 
a) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma. 
b) Doğru ve gerektiğinde güncel olma. 
c) Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme. 
ç) İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma. 
d) İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme.'  Kişisel verileriniz; hizmetlerimizin servis ve ürünlerimizin talep edilmesi, hizmetin tesisi ve sunulması, devamlılığı, abonelik sonrası diğer işlemler ve sona ermesi ile faturalama, arabağlantı, usulsüzlük, suistimal ve dolandırıcılık gibi durumların önlenmesi ve tespit edilmesi, beyan ettiğiniz kimlik bilgilerinizin ve belgelerin doğruluğunun kontrol edilmesi ve Abonelik Sözleşmenizin yanında kimlik örneğinizin ve ilgili mevzuat gereği saklanması gereken diğer bilgilerinizin muhafaza edilmesi, size daha iyi hizmetler sunabilme ve teknolojik ilerlemeler/iyileştirmeler kapsamında, ürün ve iş geliştirme amacıyla analiz ve çalışmaların yapılması, müşteri hizmetlerinin sunulması, taleplerinizi gerçekleştirme, şikayetlerinizi sonuçlandırma ve bilgilendirme, müşteri memnuniyetinin, abone/tüketicilerinin eğilimlerinin, bağlılığının araştırılması ve ölçülmesi, ödül, çekiliş, yarışma, hediye, teşekkür, kutlama, hatırlatma, marka işbirlikleri, Randxy yeniliklerinden hPremiumrdar etme faaliyetleri ve bilgilendirmeleri, kredi ve incelemesi, tahsilata yönelik riskin yönetilmesi ve her türlü kötü niyetli kullanımların önlenmesi ve tespit edilmesi,  hizmet, ürün ve servislerimiz hakkında bilgi edinmek, satın almak amacıyla kişisel verilerin beyan edilmesi/kaydedilmesi, size daha iyi hizmet sunabilmek için çalışanlarımızı eğitme ve geliştirme, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler ile ilgili mevzuatta yer alan yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve denetim faaliyetleri amacıyla gerekli bilgilerin paylaşımı, ilgili mevzuata uygun olarak acil yardım çağrısı durumlarında konumunuzun tespiti ve yetkililerle paylaşılması, iş ortaklarımız veya sair üçüncü kişilerle birlikte sunulan ürün ve hizmetlere ilişkin sözleşme gereklerinin ve finansal mutabakatın sağlanması, Randxy ürün ve hizmetlerine ilişkin (afrodizyak.com forum dahil) kampanya ve tekliflerin kullanımınıza göre hazırlanması, sunulması, tanıtımı, kampanya içeriği hakkında bilgilendirilmesi amaçlarıyla ve bunlarla sınırlı olmaksızın, elektronik hPremiumrleşme hizmetlerinin sunulması, trafik yönetimi, hizmet, ürün ve servislerin verilmesi, analiz edilmesi, çağrı merkezi, pazarlama faaliyetleri ve bilgilendirmeleri, strateji, planlama ve iş geliştirme, hizmet kalitesini ölçümlenmesi, finansal raporlama ve analiz,  şikayet, yasal takip ve benzeri amaçlarla işlenebilecek; sistemlerde ve arşiv merkezlerinde muhafaza altında tutulabilecektir.  Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi 
Kişisel verileriniz; elektronik hPremiumrleşme hizmetleri ve Randxy tarafından sunulan tüm hizmetler ve  yukarıda yer verilen amaçlar kapsamında Randxy 'un yükümlülüklerini gereği gibi  yerine getirebilmesi amacı ile, sözlü, yazılı ya da mobil uygulama, elektronik posta, kısa mesaj, arama gibi elektronik ortamda toplanır. Kişisel Verilerin Aktarılması 
Kişisel verileriniz,  Kanunlar ve sair mevzuat kapsamında ve açıklanan amaçlarla;
Düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, acil çağrı halinde konumunuzu tespit edecek olan yetkili merciler, kişisel verilerinizi tabi olduğu kanunlarında açıkça talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları,
Belirtilen amaçlar kapsamında iş ortaklıkları, tedarikçi ve yüklenici şirketler, bankalar, kredi risk ve finans kuruluşları ve sair gerçek veya tüzel kişiler
Vergi ve benzeri danışmanlar, yasal takip süreçleri ile ilgili zorunlu kişiler, kurum ve kuruluşlar ve denetimciler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler ile ve bunlarla sınırlı olmaksızın, yurt içinde ve yurt dışında,  yukarıda belirtilen amaçlarla iş ortakları, hizmet alınan üçüncü kişi, yetkilendirilen kişi ve kuruluşlara aktarılabilecektir.
Kişisel verilerin saklanması ve güvenliği:
Kişisel veriler, bu bilgileri verme amacı geçerli olduğu sürece saklanacaktır. İhtiyaçlarınızın belirlenmesi, size daha çabuk hizmet verilmesi ve sonraki hizmet taleplerinizin karşılanması amacıyla, bizden aldığınız hizmetten sonra da verileriniz tarafımızdan işlenmeye devam edilecektir. Veriler, yasal sürelere tabi olarak ve yasal merciler ile ilgili kamu otoritelerine raporlama, bilgilendirme amaçları için tutulması veya mevzuat uyarınca daha uzun sürelerle saklanması gerekiyorsa bu sınırlara uyulacaktır. Saklanan, kaydedilen verilerin kaybolmaması, yetkisiz kişilerin eline geçmemesi ve hukuka aykırı kullanımların önlenmesi için gerekli güvenlik önlemleri tarafımızdan alınacaktır.  Kişisel Verilerin İşlenmesine Dair Haklarınız 
Randxy 'a başvurmak suretiyle KVKK 11. Maddesi uyarınca; 
(1) Herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili; 
a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, 
b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 
c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
e) 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 
g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 
ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.  Veri Gizliliği İlkelerinde Yapılacak Değişiklikler 
Mevzuat değişikliklerine bağlı olarak burada paylaşılan ilkelerde değişiklik olabilecektir. Değişiklik söz konusu olduğunda, internet sitemizde gerekli duyurular yapılacak olup, bu değişikliklerden hPremiumrdar olabilmeniz için internet sitemizi düzenli olarak ziyaret etmenizi öneririz.  Randxy olarak kişisel verilerinizin güvenliğine en üst düzeyde önem verdiğimizi ve sizlere sunduğumuz tüm hizmetlerimizde kişisel veri güvenliğinin ön planda olduğu bilinciyle faaliyetlerimize devam etmekte olduğumuzu bilgilerinize sunar; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişisel verilerinizle ilgili tüm soru ve taleplerinizi support@Randxy.com üzerinden iletebileceğinizi belirtmek isteriz.  Blogumuzda paylaşıma sunulan tüm içerikten 5651 Sayılı Kanun'un 8 ve T.C.K'nın 125. maddesine göre paylaşımı yapanın kendisi sorumludur. Blogumuz paylaşımcıların gönderdiği içerikten doğabilecek yasal sorunlar nedeni ile sorumlu tutulamaz. Blogumuzdaki paylaşımlar hakkında tüm hukuksal bildirimler support@Randxy.com üzerinden bildirilmesi halinde, bildirimin bize ulaşmasından sonra en geç 7 (yedi) gün içerisinde yanıt verilir.